zenahlik

Jako advokát poskytuji všestranné právní služby od roku 2006, kdy byla založena moje advokátní kancelář v Otrokovicích. Od roku 2017 sídlím na ulici Mostní č.p. 5552 ve Zlíně.

Při výkonu advokacie se zaměřuji zejména na zastupování fyzických a právnických osob v soudních a správních řízeních. Dále zajišťuji sepis smluv a dalších právních dokumentů. Mám zkušenosti z různých oblastí soukromého i veřejného práva. Dlouhodobě se věnuji např. vymáhání peněžitých pohledávek a obhajobě v trestním řízení.

Cílem mojí práce je poskytování kvalitních právních služeb za přiměřenou úplatu a rovněž vybudování vzájemné důvěry mezi advokátem a klientem. 

V rámci poskytování právních služeb spolupracuji s vybranými specialisty jako jsou notář, exekutor a soudní znalci.

Praktikantkami kanceláře jsou nyní Jitka Gregorová a Apolena Freundová.

O MNĚ

JUDr. Stanislav Zenáhlík

narozen 8.9.1968 

Právnické vzdělání:

Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno
- magistr práv (2000)
- doktor práv (2004)

Praxe:

advokát (od 1.3.2006)

Další praxe:

- vedoucí právního oddělení Mendelovy univerzity v Brně
- insolvenční správce
- rozhodce
- člen pracovní komise Legislativní rady vlády ČR
- externí pedagog Fakulty Managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
- právník Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Zlíně
- advokátní koncipient v AK JUDr. Aloisie Jurkovičové ve Zlíně
- právník Okresního úřadu ve Zlíně
- odborný asistent Justiční školy v Kroměříži
- právník Baťovy nemocnice ve Zlíně

PRÁVNÍ SLUŽBY

Občanské právo

- soudní vymáhání peněžitých nároků včetně exekučního řízení
- právní vztahy k nemovitostem, smlouvy kupní a darovací, advokátní úschovy

Rodinné právo

- rozvody manželství, určení výživného
- smlouvy o vypořádání společného jmění manželů

Obchodní právo

- obchodní smlouvy
- zastupování v soudních řízeních
- insolvenční řízení

Pracovní právo

- ukončení pracovního poměru
- náhrada škody způsobené pracovním úrazem

Trestní právo

- obhajoba v trestních věcech
- zastupování poškozených

Správní právo

- přestupkové řízení

CENÍK

Cena právních služeb v mojí advokátní kanceláři je zpravidla smluvní a bývá předem ujednána v rámci písemné nebo ústní dohody o poskytnutí právních služeb. Po uzavření uvedené dohody skládá zpravidla klient přiměřenou zálohu.

Odměna za právní služby je zpravidla účtována podle základní hodinové sazby, která v současnosti činí 1.200,- Kč za každou započatou hodinu poskytování právní služby.

Pokud se právní služba týká podnikatelské činnosti klienta, je odměna advokáta obvykle účtována ve výši 1.400,- Kč za každou započatou hodinu poskytování právní služby.

Při zastupování klientů v soudních civilních sporech je v případě úspěchu ve věci moje odměna odvozována od výše přisouzené náhrady nákladů právního zastoupení.

V trestních věcech je moje odměna obvykle účtována podle advokátního tarifu.

Cenu právní služby v mojí advokátní kanceláři je možno předem dohodnout pevně stanovenou částkou (např. v případě sepisu smlouvy o převodu nemovitostí).

Obvyklá cena sepisu darovací smlouvy o převodu nemovitosti činí v současnosti 4.000,- Kč včetně sepisu návrhu na vklad vlastnického práva do katastru a ověření podpisů.

Obvyklá cena sepisu kupní smlouvy o převodu nemovitosti činí v současnosti 6.000,- Kč včetně sepisu návrhu na vklad vlastnického práva do katastru a ověření podpisů.

V případě poskytnutí první jednorázové ústní konzultace, jejíž doba nepřesahuje 30 minut, činí smluvní odměna 600,- Kč.

Termín konzultace je nutno dohodnout na telefonním čísle 775 680 908 nebo e-mailem.

KONTAKT

JUDr. Stanislav Zenáhlík, advokát
sídlo: Mostní 5552, 760 01 Zlín
reg. ČAK: 11 012
IČ: 714 58 131
tel.: 775 680 908
č.ú. advokáta: 670100-2212957743/6210
ID datové schránky: ckjfuqj
e-mail: zenahlik@zenahlik-advokat.cz
facebook: Advokátní kancelář JUDr. Stanislav Zenáhlík